รับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า)
จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน)
จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(บุคคลธรรมดา)

 • ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่ /นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่างๆ
 • ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์และชำระค่าธรรมเนียม

1.กรณีจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ1-6 และลงลายมือชื่อพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่

 • สำเนาบัตรประขจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1ฉบับ หรือ
 • หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผู้ประกอบพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนานสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ
 • ฉบับถ่ายหน้าร้านและในร้านใส่กระดาษ A4 จำนวน 2 ภาพ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน

2.กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์

กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ. ) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

 • ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
 • หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้จดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 • เอกสารแล้วกรณีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้
  • 2.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงพาณิชย์ ได้แก่
   • สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ- สกุล
  • 2.2 กรณีเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ (ชื่อร้าน) กรอกเอกสารคำขอ (แบบทพ.) ข้อ 1 และข้อ 2 ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
  • 2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ(วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ ข้อ 3 ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
  • 2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ(เงินหมุนเวียนต่อเดือน) กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และข้อ 4 ลงลายมือชื่อไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
  • 2.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือเพิ่มสาขา กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1และ 5 หรือ 10 ลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
   • สำเนาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ

3. กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์

กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1,2,5 และลงลายมือชื่อพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

 • ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1ฉบับ หรือ
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1ฉบับ

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ

 • กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจและยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่/นายทะเบียน ตรวจคำขอ และหลักฐานต่างๆ
 • ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่ขอรับบริการ และชำระค่าธรรมเนียม บริการข้อมูลธุรกิจของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

มีดังต่อไปนี้

 • กรณีขอตรวจค้นเอกสาร กรอกรายการตามตามแบบ บริการข้อมูลธุรกิจพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1ฉบับ
 • กรณีขอรับรองสำเนาเอกสาร กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 • กรณีขอใบแทน กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ถือว่าเป็นการ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 1.กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์(ฉบับที่11) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 • การซื้อขายสินค้าหรือบริโภควิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • การบริการอินเตอร์เน็ต ISP เช่น True TOT 3BB
 • การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Web Hosting)
 • การบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ(E-Marketplace)

2.ผู้ที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบพาณิชย์กิจดังต่อไปนี้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์

 • 2.1 บุคคลธรรมดา
 • 2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
 • 2.3 นิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่เข้าเปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • 2.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 • 2.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • 2.6 บริษัทจำกัด
 • 2.7 บริษัทมหาชนจำกัด

3.สถานที่จดทะเบียน

สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ และถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการพาณิชย์กิจตั้งอยู่ในประเทศ และมาตั้งสำนักงานเพื่อประกอบกิจการดังกล่าวในประเทศไทย สำนักงานสาขาแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ใด ก็ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น

4.เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน

กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.) ข้อ 1-6 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ1 ฉบับ หรือ
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบพาณิชย์ไม่ได้จดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ
 • กรณีขายทางเว็บไซต์ ให้จดโดเมนให้เรียบร้อยก่อน
 • กรณีขายทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ให้ถ่ายหน้าแรกของเพจ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน

5.ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • 5.1 มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่นๆ
 • 5.2 มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญ การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ e-cash เป็นต้น
 • 5.3 มีระบบสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูล หรืออื่นๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ)
 • 5.4 มีวัตถุที่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และมีรายได้จากการโฆษณานั้น
 • 5.5 รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือว่าเป็ยการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอิเตอร์เน็ต)
 • 5.6 เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น (เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียน)
 • 5.7 เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การ Download เพลง โปรแกรม เกมส์ Ringtone Screensaver SMS เป็นต้น

6. ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • 6.1 มีเฉพาะหน้าร้านที่โชว์ตองตนเอง แต่ทำการค้าในช่องปกติ (ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต) แม้ว่ามีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจโทร.ติดต่อ...หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
 • 6.2 การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุที่ประสงค์หลักของกิจการ และไม่ใช่ช่องทางการค้าปกติ แม้จะมี banner ของผู้อื่นมาติด และมีรายได้จาก banner ก็ตาม
 • 6.3 การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่น เพื่อการสอน ประกาศรับสมัครงาน
 • 6.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า
 • 6.5 เว็บไซต์ส่วนตัว (ส่วนบุคคล) ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือสนใจส่วนตัว
 • 6.6 เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล โดยวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มีการเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

   กรณีตรวจพบผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ ให้กล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ปรับไม่เกิน 2000 บาท และหากยังไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับอีก วันละไม่เกิน 100 บาท ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

7. กิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ มีดังนี้

ถ้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และบริษัทต่างชาติเปิดสาขาในไทย ประกอบกิจการดังนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 • 1. ธุรกิจโรงสีข้าว และโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในการเลื่อย
 • 2. ธุรกิจขายสินค้าที่มีรายได้วันละ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าไว้ขาย 500 บาทขึ้นไป
 • 3. นายหน้าขายสินค้า
 • 4. ธุรกิจหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม
 • 5. ธุรกิจขนส่งสินค้า ได้แก่ เรือ รถไฟ รถยนต์ ธุรกิจซื้อขายที่ดิน ให้กู้ยืมเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตั๋วเงิน ธนาคาร โรงรับจำนำ และธุรกิจโรงแรม
 • 6. ขาย เช่า ผลิต หรือรับผลิต CD DVD หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิง
 • 7. ขายอัญมณี เครื่องประดับ ที่ตกแต่งด้วยอัญมณี
 • 8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • 9. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • 10. ธุรกิจเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • 11. เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • 12. ธุรกิจบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 • 13. ธุรกิจให้บริการฟังเพลง ร้องเพลงคาราโอเกะ
 • 14. ธุรกิจเครื่องเล่นเกมส์
 • 15. ธุรกิจบริการตู้เพลง
 • 16. โรงงานแปรสภาพจากงาช้าง และขายปลีก ขายส่งงาช้างและสินค้าที่ทำจากงาช้าง

8. ขายของออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง

ถ้าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท ประกอบกิจการดังนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 • 1. ขาย เช่า ผลิต หรือรับผลิต CD DVD หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะการบันเทิง
 • 2. ขายเครื่องประดับที่มีส่วนประกอบจากอัญมณี
 • 3. ซื้อขายสินค้า บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
 • 4. บริการอินเทอร์เน็ต
 • 5. ให้เช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

9. กิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

 • 1. ค้าเร่ หรือ ค้าขายแบบแผงลอย
 • 2. พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือ เพื่อการกุศล
 • 3. นิติบุคคลที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา หรือ พระราชบัญญัติ จัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
 • 4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
 • 5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ต่างๆ
 • 6. เกษตรกรที่ได้จดทะเบียน ปว.141

กรณีตรวจพบผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ ให้กล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ปรับไม่เกิน 2000 บาท และหากยังไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับอีก วันละไม่เกิน 100 บาท ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทนครสวรรค์: จดทะเบียนบริษัทอุทัยธานี : จดทะเบียนบริษัทอ่างทอง : จดทะเบียนบริษัทสระบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุพรรณบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย : จดทะเบียนบริษัทสิงห์บุรี : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสงคราม : จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ : จดทะเบียนบริษัทลพบุรี : จดทะเบียนบริษัทเพชรบูรณ์ : จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก : จดทะเบียนบริษัทพิจิตร : จดทะเบียนบริษัทพระนครศรีอยุธยา : จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี : จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี : จดทะเบียนบริษัทนครปฐม : จดทะเบียนบริษัทนครนายก : จดทะเบียนบริษัทชัยนาท : จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ : จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี : จดทะเบียนบริษัทหนองบัวลำภู : จดทะเบียนบริษัทหนองคาย : จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ : จดทะเบียนบริษัทสุรินทร์ : จดทะเบียนบริษัทสกลนคร : จดทะเบียนบริษัทเลย : จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด : จดทะเบียนบริษัทยโสธร : จดทะเบียนบริษัทมุกดาหาร : จดทะเบียนบริษัทมหาสารคาม : จดทะเบียนบริษัทบุรีรัมย์ : จดทะเบียนบริษัทบึงกาฬ : จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา : จดทะเบียนบริษัทนครพนม : จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ : จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น : จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ : จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี

จดทะเบียนพาณิชย์.com

รับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไทย โดยทีมงานมืออาชีพ
จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) | จดทะเบียนบริษัทจำกัด | จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน | จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล | จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด | จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน)
รับปิดงบการเงิน ปี2562
รับปิดงบการเงิน ปี2563
รับจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อเรา


44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Mobile: 095 793 7000, 094 491 4333
ฝ่ายบุคคล : 089-230-3940
Fax: 02-914-6688

 083-622-5555